Om problemen te vermijden

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BROMA VOF VAN TOEPASSING OP VERKOPEN OP AFSTAND

I. BESTELLING EN OFFERTE 

De bestekken, prijzen en de prijsoffertes worden gedaan onder alle voorbehoud en zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, grondstoffen en muntpariteiten. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijzen aan te passen.

Onze producten kunnen worden geleverd zolang de voorraad strekt. In geval van uitputting zal de klant hiervan onverwijld op de hoogte worden gebracht.

Alle geplaatste bestellingen zijn onmiddellijk betaalbaar via elektronische betaalmiddelen, zoals omschreven op onze website.

Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met deze leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

II. ANNULATIE

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De bestelling wordt verondersteld te zijn gedaan de dag na het terugsturen van een elektronisch bestelformulier via onze website. Bij gebreke aan tijdige annulering van de koop wordt deze als definitief beschouwd.

Annulatie van de bestelling gebeurt uitsluitend via onze website (formulier) of via e-mail.

De kosten voor terugzending van het product vallen ten laste van de koper, evenals het risico van tenietgaan tijdens deze terugzending.

In geval van niet betaling van de koopprijs is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale waarde van de niet afgenomen goederen, behoudens bewijs door de verkoper van een hogere schade.

Annulatie van de verkoop en terugzending van de gekochte goederen is niet mogelijk voor producten die voorzien zijn van een zegel, indien deze door de klant werd doorbroken.  Volgende producten worden verondersteld verzegeld te zijn bij de levering : voedingswaren, dranken in gesloten flessen, …. De klant dient deze terug te bezorgen in de originele verpakking.

Wanneer zowel koper als verkoper ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behoudt deze zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

III. LEVERING & LEVERINGSTERMIJNEN

De overeengekomen leveringstermijnen gelden slechts ten titel van inlichting en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten, zelfs wanneer het vervoer uitzonderlijk zou georganiseerd zijn door de verkoper, komen voor rekening van de koper. De door ons op het bestelorder geformuleerde prijzen vermelden duidelijk de aankoopprijs en de leveringskosten. 

IV. KLACHTEN en AANSPRAKELIJKHEID

Klachten betreffende zichtbare gebreken en leveringen moeten ons schriftelijk toekomen binnen de 7 kalenderdagen na de levering en alleszins voor het gebruik of voortverkoop van de goederen.

De verkoper zal slechts aansprakelijk zijn voor een gebrek aan overeenstemming of niet conformiteit van het geleverde goed op het ogenblik van de levering indien het schriftelijk wordt gemeld uiterlijk binnen een termijn van 1 maand na levering. Hierna zal de verkoper niet meer aansprakelijk kunnen worden gehouden door de koper en verliest de koper ieder recht op schadeloosstelling Binnen deze termijn zal de verkoper overgaan tot levering van een ander goed van dezelfde kwaliteit en specificaties.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten of schade welke ontstaan zijn door foutief gebruik van de verkochte producten. Evenmin is hij aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan derden uit welke oorzaak, contractueel of buitencontractueel dan ook.

De koper vrijwaart de verkoper hiervoor en verklaart uitdrukkelijk af te zien van elke vordering op grond van de wetgeving betreffende de productaansprakelijkheid. Hij zal zich richten tot de fabrikant of zijn rechtsopvolgers.

De verkoper wijst elke aansprakelijkheid af voor fabricagefouten alsook voor ongevallen, storingen, onbruikbaarheid, beschadigingen, schade, kosten, enz... dewelke voortspruiten uit abnormaal gebruik van de geleverde producten, alsmede uit wijzigingen van welke aard ook, die aan de producten werden aangebracht zonder zijn uitdrukkelijke en geschreven toestemming of door het foutief gebruik van het materiaal,  het niet geschikt gebruik enz. verder...

V. WAARBORG

De verkochte goederen vermelden een houdbaarheidsdatum. De verkoper waarborgt het gebruik van de goederen en producten tijdens deze periode. De door haar verkochte toestellen zijn gewaarborgd gedurende 24 maanden vanaf de levering tegen fabricagefouten. Elk aldus erkend defect aan een onderdeel zal aanleiding geven tot vervanging ervan.

Onder geen enkel beding kan overgegaan worden tot terugbetaling van het gekochte onderdeel of tot betaling van welke schade ook om om het even welke reden. Elke klacht dient op straffe van verval gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper en dit per aangetekend schrijven binnen de termijn van 8 dagen na de vaststelling van het gebrek. Elke klacht buiten voormelde termijn kan niet meer aanvaard worden.

VI.  BETALINGEN

Alle geplaatste bestellingen zijn onmiddellijk betaalbaar via elektronische betaalmiddelen, zoals omschreven op onze website.

Bij niet of niet tijdige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of te schorsen. Tevens kan hij vorderen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden wordt beschouwd voor het geheel ofhet nog niet uitgevoerde gedeelte. Bij niet-betaling van de factuur worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar zelfs indien hiervoor voorafgaande betalingsfaciliteitenwaren overeengekomen en zelfs wanneer er wissels waren getrokken op de koper. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper, zelfs in geval van faillissement of vereffening, dan wel onvermogen van de koper. De koper verbindt zich ertoe het geleverde niet door te verkopen, te vervreemden of te verpanden tot aan de algehele kwijting van de factuur.

VIII. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, dewelke door ons worden opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde verwerking in het kader van ons klantenbeheer en onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk mededelen.

IX. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd. Deze zullen steeds het Belgische recht toepassen, zelfs indien in casu toepassing zou dienen te worden gemaakt van de toepasselijke bepalingen van het Weens Koopverdrag.

De algemene verkoopsvoorwaarden vande Verkoper, te raadplegen via haar website, hebben voorrang op deze van de koper zowel in het geval van offerte als na geplaatste bestelling. 

X. privacybeleid

Gegevens die door de klant verstrekt worden

Alchemistbox kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de aanvraag of offerte.

  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aanvraag of offerte.

  • Het onder de aandacht brengen van een product, tip, et cetera, waarvan www.alchemistbox.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant indien de klant hier toestemming voor geeft.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan www.alchemistbox.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven mits enkele uitzonderingen:

  • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

  • Wanneer een opdracht niet kan worden voltooid door freelancers binnen www.alchemistbox.be

Verwerken van aanvragen

De onthulling van je idee en aanvraag wordt in onze omgeving met discretie en in vertrouwen behandeld.

Wij beschikken over een geheimhoudingsverklaringen contract als de klant dit wenst.

Beveiliging

De gegevens die de klant worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.alchemistbox.be worden bewaard. De gegevens worden nooit gedeeld met derden. www.alchemistbox.be maakt gebruik van Analytics waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

Disclaimer

Alchemistbox mag de inhoud van het privacybeleid wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen

Indien er zich onduidelijkheden of onvolledigheden voordoen helpen we je graag verder.